Algemene bepalingen In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bezoekers zullen bij de ingang geïnformeerd worden over de huisregels via posters. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers dienen dan direct het evenemententerrein te verlaten. – Zerotolerance beleid Er zal gedurende het evenement een zerotolerance beleid gevoerd worden wat betreft het gebruik, op zak hebben en handel van harddrugs. Wanneer personen betrapt worden op het bezit of handel in harddrugs zullen zij van het evenemententerrein worden verwijderd. Dit geldt ook voor personen die zichtbaar onder invloed zijn van drugs. Verwijdering zal geschieden door de beveiliging. Indien horecapersoneel of de organisatie een situatie zoals hierboven beschreven ziet, waarschuwt diegene de beveiliging. Bij een constatering van een te hoge (wettelijk vastgestelde) hoeveelheid drugs zal de verdachte overgedragen worden aan de politie. – Onder invloed Het is niet toegestaan het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. – Verboden Softdrugs meer dan 5 gram, voorgedraaide joints, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels en vervoersmiddelen. – Minimum leeftijd Personen onder de 18 jaar worden niet toegelaten. Ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of een begeleidend meerderjarige. – Legitimatie Op verzoek van een veiligheidsmedewerkers dient men zich kunnen legitimeren. Indien men geen geldige legitimatie kan overhandigen, wordt de toegang ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. – Toegangscontrole Iedere bezoeker wordt bij betreding van het festivalterrein gecontroleerd/gevisiteerd door een veiligheidsmedewerker voor het waarborgen van veiligheid en gezondheid. De bezoeker kan verzoeken de visitatie door een beveiligingsmedewerker van gelijk geslacht te laten uitvoeren, welke opgevolgd wordt door de organisatie. Het volledig weigeren van de visitatie heeft tot gevolg dat de toegang wordt geweigerd. – Gebruik medicijnen Indien medicijngebruik nodig is op medische gronden zijn medicijnen toegestaan. De gebruiker dient in
verklaring moet tevens een legitimatiebewijs worden getoond. – Handel en verkoop Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden. – Toiletten Het is niet toegestaan met meerdere personen tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden op het terrein en bij constatering zal men van het terrein worden verwijderd. – Voorwerpen en objecten Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het festivalterrein te beklimmen. Tevens is het niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het festivalterrein mee te nemen. – Munten Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door de organisatie. – Parkeren/rijwielstalling Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien men zich hier niet aan houdt loopt men het risico dat het voertuig wordt verwijderd. – Eigen risico Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Organisatie dan wel medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.